| Size: 29th Mar 2024 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024  | Size: 28th Mar 2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 1 năm 2024  | Size: 26th Mar 2024 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023  | Size: 26th Mar 2024 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023  | Size: 1st Feb 2024 Nghị quyết Hội đồng quản trị quý 1 năm 2024  | Size: 31st Jan 2024 Giải trình kết quả kinh doanh quý 4 năm 2023 so với cùng kỳ  | Size: 31st Jan 2024 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023  | Size: 31st Jan 2024 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023  | Size: 31st Jan 2024 Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023  | Size: 6th Nov 2023 Nghị quyết HĐQT phiên họp thường kỳ quý 4 năm 2023  | Size: 27th Oct 2023 Giải trình KQKD quý 3/2023 so với cùng kỳ năm trước  | Size: 27th Oct 2023 Báo cáo tài chính quý 3/2023 hợp nhất  | Size: 27th Oct 2023 Báo cáo tài chính quý 3/2023 riêng  | Size: 25th Aug 2023 Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2023 so với cùng kỳ  | Size: 25th Aug 2023 BCTC hợp nhất bán niên đã được soát xét (6 tháng đầu năm 2023)  | Size: 25th Aug 2023 BCTC riêng bán niên đã được soát xét (6 tháng đầu năm 2023)  | Size: 277 KB 4th Aug 2023 Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 3/2023  | Size: 29th Jul 2023 Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng 2023  | Size: 29th Jul 2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (bản rút gọn)  | Size: 29th Jul 2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 (bản đầy đủ)  | Size: 29th Jul 2023 Giải trình KQKD quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước  | Size: 28th Jul 2023 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2023  | Size: 28th Jul 2023 Báo cáo tài chính công ty hợp nhất quý 2/2023  | Size: 28th Apr 2023 Giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2023  | Size: 28th Apr 2023 Báo cáo tài chính riêng quý 1/2023  | Size: 28th Apr 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023  | Size: 23rd Apr 2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ  | Size: 23rd Apr 2023 Biên bản họp ĐHĐCĐ  | Size: 21st Apr 2023 Nghị quyết HĐQT quý 2/2023  | Size: 18th Apr 2023 Báo cáo thường niên 2022  | Size: 29th Mar 2023 Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán 2022  | Size: 29th Mar 2023 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2022  | Size: 29th Mar 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2022  | Size: 2nd Mar 2023 Phiên họp thường kỳ quý 1-2023, công bố ngày chốt danh sách Đại hội thường niên.  | Size: 30th Jan 2023 Báo cáo quản trị năm 2022  | Size: 30th Jan 2023 Giải trình kết quả kinh doanh quý 4-2022  | Size: 30th Jan 2023 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2022  | Size: 30th Jan 2023 Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ LBM quý 4-2022  | Size: 1st Nov 2022 Nghị quyết họp HĐQT thường kỳ quý 4-2022  | Size: 28th Oct 2022 Giải trình kết quả kinh doanh quý 3-2023  | Size: 28th Oct 2022 Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ qúy 3-2022  | Size: 28th Oct 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022  | Size: 26th Aug 2022 Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng 2022 đã soát xét  | Size: 26th Aug 2022 Báo cáo tài chính riêng 6 tháng 2022 đã soát xét  | Size: 26th Aug 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022 đã soát xét  | Size: 10th Aug 2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 3-2022 và thay đổi điều lệ 2022  | Size: 28th Jul 2022 Báo cáo tài chính riêng quý 2-2022  | Size: 28th Jul 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2022  | Size: 28th Jul 2022 Giải trình kết quả kinh doanh quý 2-2022  | Size: 25th Jul 2022 Bản cung cấp thông tin quản trị 6 tháng 2022  | Size: 25th Jul 2022 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2022  | Size: 24th Apr 2022 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.  | Size: 24th Apr 2022 BIên bản Đại hội cổ đông năm 2022.  | Size: 21st Apr 2022 Bổ sung báo cáo của TV độc lập HĐQT năm 2022  | Size: 21st Apr 2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 2 năm 2022  | Size: 19th Apr 2022 Báo cáo thường niên năm 2021  | Size: 31st Mar 2022 Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán 2021  | Size: 31st Mar 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021  | Size: 31st Mar 2022 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2021  | Size: 27th Jan 2022 Giải trình báo cáo quý 4-2021  | Size: 27th Jan 2022 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2021  | Size: 27th Jan 2022 Báo cáo tài chính riêng quý 4-2021  | Size: 14th Jan 2022 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021  | Size: 14th Jan 2022 Bản cung cấp thông tin quản trị năm 2021  | Size: 14th Jan 2022 Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 1/2022.  | Size: 14th Dec 2021 Nghị quyết phiên họp HĐQT quý 4-2021 và Quy chế kiểm toán năm 2021.  | Size: 29th Oct 2021 Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính quý 3-2021.  | Size: 29th Oct 2021 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2021  | Size: 29th Oct 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2021  | Size: 27th Aug 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2021 đã soát xét  | Size: 27th Aug 2021 Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đã soát xét  | Size: 30th Jul 2021 Giải trình kết quả kinh doanh quý 2-2021  | Size: 28th Jul 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021  | Size: 28th Jul 2021 Báo cáo tài chính riêng quý 2/2021.  | Size: 12th Jul 2021 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021  | Size: 27th Apr 2021 Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1-2021  | Size: 27th Apr 2021 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2021  | Size: 27th Apr 2021 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2021  | Size: 25th Apr 2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021  | Size: 25th Apr 2021 Biên bản ĐHĐCĐ năm 2021  | Size: 23rd Apr 2021 Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 2-2021  | Size: 19th Apr 2021 Báo cáo thường niên năm 2020  | Size: 2nd Apr 2021 Bao cao tai chinh hop nhat da kiem toan 2020  | Size: 2nd Apr 2021 Bao cao tai chinh rieng da kiem toan 2020  | Size: 15th Jan 2021 Bao cao quan tri Cong ty 2020  | Size: 30th Jan 2021 Giai trinh ket qua kinh doanh quy 4-2020 so voi cung ky  | Size: 29th Jan 2021 Bao cao tai chinh hop nhat quy 4-2020  | Size: 29th Jan 2021 Bao cao tai chinh rieng quy 4-2020  | Size: 4th Nov 2020 Nội dung phiên họp thường kỳ quý 4-2020 - 2  | Size: 4th Nov 2020 Nội dung phiên họp thường kỳ quý 4-2020 - 1  | Size: 28th Oct 2020 Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3-2020  | Size: 28th Oct 2020 Báo cáo hợp nhất quý 3-2020  | Size: 28th Oct 2020 Báo cáo riêng quý 3-2020  | Size: 26th Aug 2020 BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020  | Size: 26th Aug 2020 Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét  | Size: 23rd Jul 2020 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020  | Size: 31st Jul 2020 Phiên họp thường kỳ quý 3-2020  | Size: 31st Jul 2020 Giải trình kết quả kinh doanh quý 2-2020  | Size: 31st Jul 2020 Báo cáo tài chính riêng quý 2-2020  | Size: 31st Jul 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2020  | Size: 30th Apr 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2020  | Size: 30th Apr 2020 Báo cáo tài chính riêng quý 1-2020  | Size: 30th Apr 2020 Báo cáo tài chính riêng quý I/2020  | Size: 30th Apr 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020  | Size: 26th Apr 2020 Công bố Trưởng ban kiểm soát  | Size: 26th Apr 2020 Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020  | Size: 26th Apr 2020 Biên bản ĐHĐCĐ 2020  | Size: 22nd Apr 2020 Tài liệu ĐHĐCĐ 2020 - Final  | Size: 18th Apr 2020 Báo cáo thường niên năm 2019  | Size: 10th Apr 2020 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2020  | Size: 7th Apr 2020 Nghị quyết phiên họp thường kỳ quý 2/2020  | Size: 30th Mar 2020 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2019  | Size: 30th Mar 2020 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2019  | Size: 20th Feb 2020 TB đăng ký nhận cổ tức 2019 và Đại hội đồng cổ đông 2020  | Size: 30th Jan 2020 Báo cáo tài chính quý 4/2019 - Báo cáo riêng  | Size: 30th Jan 2020 Báo cáo tài chính quý 4/2019 hợp nhất  | Size: 20th Jan 2020 Báo cáo tình hình quản trị năm 2019  | Size: 18th Jan 2020 Phiên họp thường kỳ quý 1/2020  | Size: 28th Oct 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 3-2019  | Size: 28th Oct 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2019  | Size: 18th Oct 2019 Nghị quyết 19 HĐQT tại phiên họp thường kỳ quý 4 năm 2019  | Size: 18th Oct 2019 Nghị quyết 18 HĐQT tại phiên họp thường kỳ quý 4 năm 2019  | Size: 26th Jul 2019 Giải trình kết quả kinh doanh Quý 2 năm 2019  | Size: 26th Jul 2019 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2019  | Size: 26th Jul 2019 Báo cáo tài chính riêng Quý 2 năm 2019  | Size: 26th Jul 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019  | Size: 24th Jul 2019 Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 3 năm 2019  | Size: 31st May 2019 NQ của HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán năm 2019  | Size: 22nd May 2019 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11  | Size: 29th Apr 2019 Điều lệ công ty LBM năm 2019 (đã ký)  | Size: 25th Apr 2019 Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2019  | Size: 25th Apr 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2019  | Size: 22nd Apr 2019 Nghị quyết HĐQT thường kỳ quý 2 năm 2019  | Size: 21st Apr 2019 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  | Size: 20th Apr 2019 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019  | Size: 18th Apr 2019 Báo cáo thường niên năm 2018  | Size: 29th Mar 2019 Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2018  | Size: 29th Mar 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018  | Size: 29th Jan 2019 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2018  | Size: 29th Jan 2019 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018  | Size: 23rd Jan 2019 Báo cáo quản trị công ty niêm yết năm 2018  | Size: 23rd Jan 2019 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018  | Size: 20th Jan 2019 Nghị quyết HĐQT quý 1 năm 2019  | Size: 19th Jan 2019 Nghị quyết HĐQT quý 1 năm 2019  | Size: 30th Oct 2018 CV giải trình biến động KQKD quý 3 năm 2018 so với cùng kỳ  | Size: 29th Oct 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2018  | Size: 29th Oct 2018 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2018  | Size: 29th Oct 2018 Nghị quyết HĐQT quý 4 năm 2018  | Size: 28th Aug 2018 Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét  | Size: 27th Jul 2018 CV giải trình chênh lệnh lợi nhuận quý 2 năm 2018  | Size: 27th Jul 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2018  | Size: 27th Jul 2018 Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2018  | Size: 22nd Apr 2018 Giải trình những thay đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC  | Size: 21st Apr 2018 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  | Size: 21st Apr 2018 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  | Size: 20th Apr 2018 Nghị quyết HĐQT thường kỳ quý 2 năm 2018  | Size: 9th Apr 2018 Thông báo mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  | Size: 28th Mar 2018 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017  | Size: 27th Mar 2018 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017  | Size: 30th Jan 2018 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017  | Size: 30th Jan 2018 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2017  | Size: 27th Jan 2018 Nghị quyết HĐQT quý 1 năm 2018  | Size: 30th Oct 2017 Nghị quyết HĐQT về bổ nhiệm Phó TGĐ và tạm ứng cổ tức  | Size: 30th Oct 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD quý 3 năm 2017  | Size: 27th Oct 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017  | Size: 23rd Aug 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình số liệu trước và sau soát xét bán niên 2017  | Size: 23rd Aug 2017 Báo cáo tài chính công ty mẹ và giải trình soát xét 6 tháng đầu năm 2017  | Size: 25th Jul 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất và giải trình KQKD 6 tháng năm 2017  | Size: 24th Jul 2017 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017  | Size: 24th Jul 2017 Nghị quyết HĐQT quý 3 năm 2017  | Size: 19th Apr 2018 Báo cáo thường niên năm 2017  | Size: 15th Apr 2017 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  | Size: 4th Apr 2017 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017  | Size: 30th Mar 2017 CV giải trình chênh lệnh số liệu tài chính kiểm toán năm 2016  | Size: 28th Mar 2017 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016  | Size: 28th Mar 2017 Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2016  | Size: 25th Jan 2017 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016  | Size: 24th Jan 2017 BCTC hợp nhất và giải trình KQKD quý 4 năm 2016  | Size: 24th Jan 2017 Báo cáo tài chính công ty mẹ và giải trình KQKD quý 4 năm 2016  | Size: 16th Jan 2017 Nghị quyết HĐQT về kết quả kinh doanh năm 2016 và chốt danh sách  | Size: 7th Nov 2016 Nghị quyết HĐQT quý 4 năm 2016  | Size: 26th Oct 2016 CV giải trình chênh lệnh lợi nhuận quý 3 năm 2016  | Size: 26th Oct 2016 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2016  | Size: 26th Oct 2016 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016  | Size: 1st Aug 2016 Nghị quyết HĐQT giải thể chi nhánh tại Đắk Nông  | Size: 1st Aug 2016 Nghị quyết HĐQT đổi tên công ty con tại Đắk Nông  | Size: 28th Jul 2016 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2016  | Size: 20th Jul 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016  | Size: 28th Jun 2016 CV giải trình KQKD quý 2 năm 2016  | Size: 26th Apr 2016 CV giải trình lợi nhuận quý 1 năm 2016  | Size: 25th Apr 2016 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016  | Size: 25th Apr 2016 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016  | Size: 23rd Apr 2016 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ động năm 2016  | Size: 7th Apr 2016 Quy chế bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020  | Size: 29th Mar 2016 Báo cáo thường niên năm 2015  | Size: 25th Mar 2016 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015  | Size: 25th Mar 2016 Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2015 (đã kiểm toán)  | Size: 2nd Feb 2016 CV giải trình KQKD quý 4 năm 2015  | Size: 26th Aug 2015 Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)  | Size: 26th Aug 2015 Báo cáo tài hợp nhất 6 tháng năm 2015 (đã soát xét)  | Size: 11th Aug 2015 CV giải trình KQKD quý 2 năm 2015  | Size: 10th Aug 2015 Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2015  | Size: 27th Jul 2015 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015  | Size: 12th May 2015 CV giải trình KQKD quý 1 năm 2015  | Size: 12th May 2015 Báo cáo tài chính Quý I năm 2015  | Size: 10th May 2015 Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2015  | Size: 4th Apr 2015 Biên bản ĐHĐCĐ năm 2015  | Size: 4th Apr 2015 Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015  | Size: 19th Mar 2015 Báo cáo năm 2014 của Ban Kiểm soát  | Size: 18th Mar 2015 Báo cáo thường niên năm 2014  | Size: 6th Mar 2015 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015_tt  | Size: 2nd Mar 2015 Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015  | Size: 12th Feb 2015 Thông báo thanh toán cổ tức năm 2014  | Size: 6th Feb 2015 CV giải trình KQKD quý 4 năm 2014  | Size: 26th Jan 2015 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014  | Size: 6th Nov 2014 CV giải trình KQKD quý 3 năm 2014  | Size: 6th Nov 2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2014  | Size: 28th Aug 2014 CV giải trình số liệu báo cáo tài chính sau soát xét 6 tháng năm 2014  | Size: 30th Jul 2014 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2014  | Size: 8th Jun 2014 BC hợp nhất và giải trình KQKD Quý 2 năm 2014  | Size: 6th May 2014 BC tài chính hợp nhất và giải trình KQKD Quý I năm 2014  | Size: 24th Mar 2014 CV giải trình biến động quá trình kinh doanh năm 2012 so với năm 2013  | Size: 20th Jan 2014 BC tình hình quản trị công ty năm 2013  | Size: 13th Jan 2014 CV giải trình KQKD Quý IV năm 2013  | Size: 1st Nov 2013 CV giải trình KQKD Quý III năm 2013  | Size: 26th Aug 2013 CV giải trình kết quả soát xét 6 tháng đầu năm 2013  | Size: 6th Aug 2013 CV giải trình KQKD quý II năm 2013  | Size: 25th Jul 2013 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2013  | Size: 10th May 2013 CV giải trình biến động KQKD Quý I năm 2013  | Size: 6th May 2013 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2013  | Size: 5th May 2013 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2013  | Size: 6th Apr 2013 Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2013  | Size: 6th Apr 2013 TB mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013  | Size: 5th Apr 2013 Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2013  | Size: 15th Mar 2013 Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012  | Size: 15th Mar 2013 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012  | Size: 29th Aug 2012 CV giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012  | Size: 27th Aug 2012 Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2012 (đã soát xét)  | Size: 25th Apr 2012 Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I năm 2012  | Size: 10th Mar 2012 Báo cáo tài chính công ty mẹ 2011 (đã kiểm toán)  | Size: 7th Nov 2011 Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2011  | Size: 23rd Aug 2011 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2011 (đã kiểm toán)  | Size: 22nd Apr 2011 Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ 2006 - 2010  | Size: 20th Apr 2011 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2011  | Size: 18th Apr 2011 Nội quy ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2011 - 2015  | Size: 18th Apr 2011 Giấy mời dự ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2011 - 2015  | Size: 17th Apr 2011 Nghị quyết HĐQT quý I năm 2011  | Size: 30th Mar 2011 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 (đã kiểm toán)  | Size: 20th Mar 2011 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010  | Size: 16th Feb 2011 Công bố công khai các chỉ tiêu tài chính năm 2010  | Size: 16th Feb 2011 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2010  | Size: 25th Oct 2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2010  | Size: 15th Aug 2010 Báo cáo hợp nhất 6 tháng năm 2010 (đã kiểm toán)  | Size: 30th Jul 2010 Báo cáo kiểm toán công ty mẹ 6 tháng năm 2010  | Size: 25th Jul 2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2010  | Size: 22nd May 2010 Nghị quyết HĐQT năm 2010  | Size: 20th Apr 2010 Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2010  | Size: 20th Apr 2010 Báo cáo kiểm soát năm 2009 tại ĐHĐCĐ  | Size: 15th Apr 2010 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010  | Size: 1st Apr 2010 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2010  | Size: 13th Mar 2010 Báo cáo thường niên năm 2009  | Size: 13th Mar 2010 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 (đã kiểm toán)  | Size: 12th Mar 2010 Báo cáo kết quả SXKD năm 2009; Kế hoạch SXKD năm 2010  | Size: 17th Oct 2009 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2009  | Size: 16th Oct 2009 Báo cáo riêng Quý III năm 2009  | Size: 15th Jul 2009 Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2009  | Size: 28th Apr 2009 Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông năm 2010  | Size: 19th Apr 2009 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2009  | Size: 10th Apr 2009 Báo cáo tài chính năm 2008 đã kiểm toán  | Size: 19th Jan 2009 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2008  | Size: 2nd Jan 2009 Báo cáo thường niên năm 2008  | Size: 18th Oct 2008 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2008  | Size: 20th Jul 2008 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2018  | Size: 15th Apr 2008 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2008  | Size: 14th Apr 2008 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2008  | Size: 355 KB 3rd Jan 2008 Báo cáo thường niên năm 2007  | Size: 397 KB 6th Feb 2008 Báo cáo Tài chính hợp nhất (tóm tắt) năm 2007
Next »Page 1 of « Prev