Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng gồm:

1. Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty. ĐHĐCĐ có trách nhiệm bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và các thành viên khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị (HĐQT) là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 07 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT.

Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2021 – 2025) gồm:

2.1. Ông Lê Đình Hiển, Chủ tịch;

2.2. Ông Nguyễn An Thái, Phó Chủ tịch;

2.3. Ông Hầu Văn Tuấn, Thành viên;

2.4. Ông Mai Nam Dương, Thành viên;

2.5. Ông Lê Văn Quý, Thành viên;

2.6. Ông Phạm Gia Sâm, Thành viên độc lập;

2.7. Ông Ngô Văn Minh, Thành viên độc lập.

3. Ban Điều hành (Ban Tổng Giám đốc)

Ban Điều hành của Công ty gồm có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. Tổng Giám đốc Công ty do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm và tuyển dụng theo đề xuất của Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc (nhiệm kỳ 2021 – 2025) gồm:

3.1. Ông Nguyễn An Thái, Tổng Giám đốc;

3.2. Ông Lê Cao Quang, Phó Tổng Giám đốc;

3.3. Ông Nguyễn Quang Duyệt, Phó Tổng Giám đốc;

3.4. Ông Trần Văn Hiến, Phó Tổng Giám đốc;

3.5. Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Tổng Giám đốc;

3.6. Ông Lê Nam Đồng, Phó Tổng Giám đốc;

3.7. Ông Lê Thanh Hoà, Phó Tổng Giám đốc;

3.8. Bà Dương Thị Ngọc Ngân, Kế toán trưởng.

4. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty. Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm do ĐHĐCĐ bầu ra.

Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2023 – 2027) gồm:

4.1. Ông Phạm Hồng Hải, Trưởng ban;

4.2. Ông Trần Hùng Phương, Thành viên;

4.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thành viên.

5. Văn phòng Công ty

5.1. Phòng Tổ chức – Nhân sự;

5.2. Phòng Kinh doanh;

5.3. Phòng Tài chính – Kế toán;

5.4. Phòng Kỹ thuật – Sản xuất;

5.5. Bộ phận Bán hàng và Thu hồi công nợ;

5.6. Bộ phận Kiểm soát nội bộ;

6. Chi nhánh trực thuộc: Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 1; Xí nghiệp Bê tông Hiệp Lực 2; Xí nghiệp Hiệp An; Xí nghiệp gạch ngói tuynen Thạnh Mỹ; Xí nghiệp Hiệp Tiến; Xí nghiệp Cung ứng nguyên vật liệu.

7. Công ty con: Công ty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát; Công ty TNHH MTV Bê tông LBM Đắk Nông; Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành; Công ty TNHH MTV LBM Tân Phú.