| Size: 24th Mar 2020 TB Gia hạn thời gian công bố thông tin, nộp báo cáo tài chính năm 2020  | Size: 3rd Mar 2020 TB kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - Công ty FICO  | Size: 28th Feb 2020 TB giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - ông Nguyễn An Thái  | Size: 3rd Jul 2019 TB ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019  | Size: 28th May 2019 TB về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết  | Size: 22nd May 2019 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11  | Size: 22nd May 2019 Quyết định thay đổi niêm yết  | Size: 20th May 2019 LBM, Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 4  | Size: 29th Apr 2019 Điều lệ công ty LBM năm 2019 (đã ký)  | Size: 25th Apr 2019 TB giải trình kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019  | Size: 16th Apr 2019 Báo cáo kết qua chào bán cổ phiếu ra công chúng  | Size: 13th Mar 2019 TB đề cử, ứng cử thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021  | Size: 13th Mar 2019 CV về CBTT truy thu thuế  | Size: 13th Mar 2019 TB đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021  | Size: 13th Mar 2019 Công bố thông tin truy thu, phạt vi phạm thuế, giải trình chậm CBTT  | Size: 9th Mar 2019 NQ của HĐQT phiên họp bất thường quý 1 năm 2019  | Size: 9th Mar 2019 Nghị quyết HĐQT phiên họp bất thường quý 1 năm 2019  | Size: 1st Mar 2019 Thông tin chi tiết đấu giá cổ phiếu  | Size: 20th Feb 2019 TB kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Đình Hiển  | Size: 19th Feb 2019 TB giao dịch cổ đông nội bộ - ông Nguyễn An Thái  | Size: 31st Jan 2019 TB phát hành cổ phiếu ra công chúng  | Size: 31st Jan 2019 NQ của HĐQT về giá chào bán cổ phiếu  | Size: 25th Jan 2019 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng  | Size: 25th Jan 2019 CV giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh quý 4 năm 2018  | Size: 23rd Jan 2019 Giấy chứng nhận đăng ký Chào bán cổ phiếu ra công chúng  | Size: 21st Jan 2019 TB giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Đình Hiển  | Size: 14th Jan 2019 CV xin gia hạn công bố thông tin nộp BCTC năm 2019  | Size: 10th Oct 2018 Chứng nhận thương hiệu xuất sắc do người tiêu dùng bình chọn 2018  | Size: 4th Oct 2018 Quy chế nội bộ về quản trị công ty LBM  | Size: 14th Sep 2018 TB tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2017  | Size: 14th Sep 2018 TB tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018  | Size: 14th Sep 2018 TB giải thể chi nhánh tại Đắk Nông  | Size: 3rd Aug 2018 NQ của HĐQT quý 3 năm 2017  | Size: 26th Jun 2018 NQ của HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán năm 2018  | Size: 14th May 2018 BC kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Trần Hùng Phương  | Size: 25th Apr 2018 TB giao dịch cổ đông nội bộ - ông Trần Hùng Phương  | Size: 21st Apr 2018 Điều lệ công ty LBM năm 2018  | Size: 9th Apr 2018 CBTT về thời gian, địa điểm và đường dẫn tải tài liệu ĐHĐCĐ năm 2018  | Size: 9th Apr 2018 TB mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  | Size: 8th Apr 2018 Gia hạn BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018  | Size: 23rd Mar 2018 TB UBCKNN chấp thuận gia hạn BCTC quý cho năm tài chính 2018  | Size: 10th Mar 2018 NQ của HĐQT về trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu  | Size: 10th Mar 2018 NQ của HĐQT về chốt danh sách dự ĐHĐCĐ năm 2018 và trả cổ tức  | Size: 30th Dec 2017 NQ của HĐQT về đầu tư dây chuyền nghiền sàng đá, máy ve đá  | Size: 17th Nov 2017 NQ của HĐQT về miễn nhiệm Giám đốc, bổ nhiệm Quyền GĐ Cty con  | Size: 16th Nov 2017 BC kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Cao Quang  | Size: 1st Nov 2017 Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017  | Size: 31st Oct 2017 Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Cao Quang  | Size: 19th Sep 2017 BC kết quả giao dịch tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 18th Sep 2017 Công bố thông tin thay đổi cổ phiếu đang lưu hành  | Size: 18th Sep 2017 Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ  | Size: 21st Aug 2017 TB giao dịch tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 15th Aug 2017 Công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ  | Size: 4th Jul 2017 TB UBCKNN chấp thuận gia hạn CBTT BCTC soát xét và kiểm toán năm 2017  | Size: 30th Jun 2017 BC kết quả giao dịch tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 29th Jun 2017 Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017  | Size: 6th Jun 2017 Nghị quyết HĐQT về đầu tư trạm bê tông tại Di Linh  | Size: 6th Jun 2017 TB giao dịch tổ chức có liên quan cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 6th Jun 2017 Nghị quyết của HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán năm 2017  | Size: 14th Apr 2017 Tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH Gạch Hiệp Thành  | Size: 4th Apr 2017 CBTT thời gian, địa điểm và đường dẫn cung cấp tài liệu ĐHĐCĐ 2017  | Size: 21st Mar 2017 CV UBCKNN cho gia hạn công bố thông tin BCTC năm 2017  | Size: 1st Mar 2017 TB ngày đăng ký cuối cùng dự ĐHĐCĐ năm 2017 và trả cổ tức đợt 2 năm 2016  | Size: 18th Jan 2017 Báo cáo bổ sung kết quả kinh doanh Công ty CP Hiệp Thành  | Size: 11th Nov 2016 TB ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt  | Size: 4th Nov 2016 TB kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Nguyễn An Thái  | Size: 31st Oct 2016 TB giao dịch cổ đông nội bộ - ông Nguyễn An Thái  | Size: 17th Oct 2016 TB giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Cao Quang  | Size: 29th Aug 2016 CV giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2016 trước và sau soát xét  | Size: 25th Aug 2016 Công bố thông tin nhận Giấy đăng ký kinh doanh công ty con tại Din My  | Size: 11th Aug 2016 TB kết quả giao dịch với cổ đông nội bộ - ông Lê Cao Quang  | Size: 1st Aug 2016 TB giao dịch cổ phiếu LBM của tổ chức có liên quan với người nội bộ  | Size: 1st Aug 2016 Nghị quyết của HĐQT về chuyển đổi Công ty Din My  | Size: 1st Aug 2016 Nghị quyết HĐQT về thay đổi kế hoạch SXKD năm 2016 và giải thể chi nhánh  | Size: 22nd Jul 2016 CV v/v mua lại Công ty TNHH bê tông Din My Đắk Nông  | Size: 20th Jul 2016 Nghị quyết HĐQT về ủy quyền chuyển nhượng Công ty Din My  | Size: 19th Jul 2016 Công bố thông tin gia hạn Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016  | Size: 17th Jun 2016 TB việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016  | Size: 20th May 2016 TB thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 10  | Size: 24th Apr 2016 Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát  | Size: 20th Apr 2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty LBM  | Size: 18th Mar 2016 Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty LBM  | Size: 17th Mar 2016 TB ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2016  | Size: 16th Mar 2016 CV của UBCKNN chấp thuận cho gia hạn CBTT về BCTC năm 2016  | Size: 13th Mar 2016 Nghị quyết HĐQT bất thường quý 1 năm 2016  | Size: 9th Jan 2016 Báo cáo kết quả giao dịch tổ chức có liên quan - Công ty LHC  | Size: 28th Oct 2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Cao Quang  | Size: 22nd Oct 2015 TB ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt  | Size: 25th Sep 2015 TB thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (lần 9)  | Size: 22nd Sep 2015 Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lê Cao Quang  | Size: 21st Sep 2015 Bố cáo về thay đổi địa chỉ trụ sở công ty LBM  | Size: 4th Sep 2015 Nghị quyết của HĐQT về đầu tư thiết bị tại Đắk Nông  | Size: 26th Aug 2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Võ Xuân Sơn  | Size: 24th Aug 2015 Quyết định bổ nhiệm Trưởng chi nhánh tại Đắk Nông  | Size: 24th Aug 2015 Quyết định thành lập Chi nhánh tại Đắk Nông  | Size: 21st Aug 2015 Nghị quyết HĐQT về thành lập chi nhánh tại Đắk Nông  | Size: 12th Aug 2015 Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - ông Võ Xuân Sơn  | Size: 20th Jul 2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lương Minh Nhật  | Size: 19th Jul 2015 Nghị quyết HĐQT quý 3 năm 2015  | Size: 16th Jun 2015 Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lương Minh Nhật  | Size: 15th Jun 2015 Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015  | Size: 12th Jun 2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lương Minh Nhật  | Size: 4th Jun 2015 Báo cáo về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Trần Hùng Phương  | Size: 28th May 2015 Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - ông Võ Xuân Sơn  | Size: 25th May 2015 Nghị quyết HĐQT chọn đơn vị kiểm toán và đầu tư 2 xe bán tải  | Size: 20th May 2015 TB giao dịch cổ đông nội bộ - ông Võ Xuân Sơn  | Size: 8th May 2015 Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - ông Lương Minh Nhật  | Size: 10th Apr 2015 BC về thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Trần Hùng Phương  | Size: 3rd Apr 2015 Nghị quyết của HĐQT phiên họp bất thường quý 2 năm 2015  | Size: 9th Feb 2015 Nghị quyết HĐQT quý 1 về kế hoạch kinh doanh năm 2015  | Size: 3rd Nov 2014 Nghị quyết HĐQT thông qua KQKD hợp nhất 9 tháng năm 2014  | Size: 24th Oct 2014 Công bố thông tin kết quả thanh tra thuế năm 2012 và 2013  | Size: 10th Sep 2014 Nghị quyết của HĐQT về đầu tư xe đầu kéo và rờ-móoc  | Size: 20th Aug 2014 Nghị quyết của HĐQT về đầu tư trạm trộn bê tông  | Size: 11th Aug 2014 Nghị quyết của HĐQT về công tác đầu tư năm 2014  | Size: 26th Jun 2014 Nghị quyết của HĐQT và Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc - ông Nguyễn An Thái  | Size: 10th Jun 2014 Công bố thông tin ký hợp đồng đơn vị kiểm toán năm 2014  | Size: 27th Apr 2014 Nghị quyết HĐQT về chọn công ty kiểm toán và mua cổ phiếu Công ty CP Hiệp Thành  | Size: 21st Mar 2014 Nghị quyết HĐQT số 3 và TB thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2014  | Size: 4th Apr 2014 Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - ông Trần Hùng Phương  | Size: 4th Mar 2014 CV đính chính số liệu KQKD hợp nhất quý 4 năm 2013  | Size: 4th Mar 2014 TB ngày đăng ký trả cổ tức đợt 2/2013 và ĐHĐCĐ 2014  | Size: 3rd Mar 2014 NQ của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ (số 2) năm 2014 và trả cổ tức đợt 2 năm 2013  | Size: 3rd Mar 2014 NQ của HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ năm 2014 và trả cổ tức đợt 2 năm 2013  | Size: 20th Jan 2014 Nghị quyết HĐQT từ nhiệm Kế toán trưởng (KTT) và bổ nhiệm Quyền KTT  | Size: 9th Oct 2013 BC kết quả giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 3rd Oct 2013 Quy chế quản trị công ty (ban hành tháng 10/2013)  | Size: 3rd Oct 2013 Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn - ông Trần Hùng Phương  | Size: 2nd Oct 2013 TB giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Cty CP ĐT và XD thủy lợi Lâm Đồng  | Size: 1st Oct 2013 TB thanh toán cổ tức 2012 và tạm ứng cổ tức 2013  | Size: 30th Sep 2013 Nghị quyết HĐQT quý 3 năm 2013 về kết quả SXKD và chia cổ tức  | Size: 10th Sep 2013 TB kết quả giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty CP ĐT và XD thủy lợi Lâm Đồng  | Size: 14th Aug 2013 TB giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty CP ĐT và XD thủy lợi Lâm Đồng  | Size: 10th Jul 2013 Giải trình thời gian thay đổi nhân sự Phó Tổng Giám đốc  | Size: 9th Jul 2013 Nghị quyết HĐQT quý 2 năm 2013 và thay đổi nhân sự  | Size: 18th Jun 2013 Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2013  | Size: 3rd Jun 2013 BC kết quả chào mua công khai cổ phiếu LBM của Công ty LHC  | Size: 3rd May 2013 TB giao dịch của cổ đông nội bộ - ông Trần Đại Hiền  | Size: 20th Apr 2013 Điều lệ công ty lần 2 tháng 4 năm 2013  | Size: 19th Apr 2013 Nghị quyết HĐQT bất thường quý 2 năm 2013  | Size: 9th Apr 2013 Công bố thông tin chào mua công khai - Cty CP ĐT và XD thủy lợi Lâm Đồng  | Size: 5th Apr 2013 Nghị quyết số 4 của HĐQT về đầu tư thiết bị  | Size: 2nd Apr 2013 BC kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - bà Phạm Thị Mỹ Dung  | Size: 25th Mar 2013 Giải trình việc chậm nhận được tài liệu chào mua công khai  | Size: 16th Mar 2013 Nghị quyết HĐQT chào mua công khai cổ phiếu LBM  | Size: 28th Feb 2013 TB giao dịch của cổ đông nội bộ - Bà Phạm Thị Mỹ Dung  | Size: 28th Feb 2013 Bổ sung danh sách CĐND và người có liên quan BCQT công ty năm 2012  | Size: 7th Feb 2013 BC kết quả giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Cty CP ĐT và XD thủy lợi Lâm Đồng  | Size: 2nd Jan 2013 TB giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 17th Jan 2013 TB giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Cty CP ĐT và XD thủy lợi Lâm Đồng  | Size: 16th Jan 2013 TB kết quả giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 28th Dec 2012 TB kết quả giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 17th Dec 2012 TB giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 17th Dec 2012 Báo cáo kết quả giao dịch NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 4th Dec 2012 TB giao dịch cổ phiếu của NCLQ cổ đông nội bộ - Công ty LHC  | Size: 26th Nov 2012 Nghị quyết HĐQT bất thường quý 4 năm 2012  | Size: 6th Nov 2012 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Mr Nguyễn An Thái  | Size: 26th Oct 2012 Thông báo giao dịch cổ đông nội bộ - mr Nguyễn An Thái  | Size: 18th Sep 2012 Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT số 25 và 26  | Size: 14th Sep 2012 Công bố thông tin việc chào mua tức thời  | Size: 20th Apr 2012 Điều lệ công ty LBM sửa đổi năm 2012  | Size: 20th Sep 2011 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT năm 2011  | Size: 30th Jun 2011 Công bố thông tin thay đổi nhân sự LBM  | Size: 6th Dec 2010 TB mua cổ phiếu quỹ LBM  | Size: 20th Sep 2010 Chốt danh sách tạm ứng cổ tức  | Size: 20th Apr 2010 Quyết định thôi chức Quyền Tổng Giám đốc  | Size: 11th Aug 2009 TB niêm yết và giao dịch cổ phiếu thêm  | Size: 19th Jun 2009 TB niêm yết bổ sung cổ phiếu  | Size: 18th Jun 2009 TB giao dịch của cổ đông nội bộ_mr Võ Xuân Sơn  | Size: 23rd May 2009 TB bán cổ phiếu cho Công ty FICO  | Size: 2nd Apr 2009 TB thay đổi giá phát hành CP cho cổ đông hiện hữu và CBCNV  | Size: 1st Apr 2009 Chấp nhận thay đổi giá phát hành cổ phiếu  | Size: 9th Mar 2009 TB chốt danh sách cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2009  | Size: 16th Jan 2009 TB đăng ký mua cổ phiếu và trả cổ tức đợt 2 năm 2008  | Size: 16th Jan 2009 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng  | Size: 8th Jan 2009 TB kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng  | Size: 4th Jan 2009 TB chấp nhận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  | Size: 31st Dec 2008 UBCKNN chấp nhận chào bán cổ phiếu công chúng  | Size: 14th Nov 2008 Phản hồi email của nhà đầu tư thông tin cổ phiếu LBM  | Size: 31st Oct 2008 Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008  | Size: 5th Oct 2008 Công bố giấy phép khai thác khoáng sản  | Size: 5th Oct 2008 Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008  | Size: 2nd Oct 2008 Thông báo cổ đông chiến lược  | Size: 19th Sep 2008 Phát hành CP tăng vốn điều lệ  | Size: 1st Aug 2008 Giải trình tăng đột biến chi phí quý 2 năm 2008  | Size: 5th Dec 2012 Giải trình chậm công bố thông tin Nghị quyết số 27  | Size: 20th Mar 2007 Thông báo ĐHĐCĐ thường niên 2007  | Size: 31st Jan 2007 Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2006  | Size: 20th Jan 2007 Thông báo lưu ký chứng khoán
Next »Page 1 of « Prev