Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 20/4/2019, tại Khách sạn Hoàng Anh – Đất Xanh, thành phố Đà Lạt, Công ty LBM tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2019.

Về tham dự Đại hội có 36 cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ đại diện cho 7.246.371 cổ phần (đạt tỷ lệ 85,25%).

Ông Lê Đình Hiển, Chủ tịch HĐQT làm chủ trì Đại hội.

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và các tờ trình liên quan.

Cũng tại Đại hội này, đã thống nhất cho ông Lương Minh Nhật và ông Lê Văn Quý từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đồng thời, bầu ông Lê Văn Minh làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *